Kontakt os

Handelsbetingelser – Bo-we ApS

Generelle oplysninger

Bo-we ApS
Østergade 76
3700 Rønne
CVR nr.: 40332723
Telefon: +(45) 77 333 555
Email: ap@bo-we.dk

Formål

Disse handelsbetingelser fastlægger de specifikke vilkår, der er gældende ved levering af varer og services fra virksomheden Bo-we til kunder. Betingelserne kan kun alene fraviges ved en skriftlig aftale med direktøren fra Bo-we, Andreas Pedersen. Bo-we forbeholder sig retten til at ændre disse betingelser uden varsel. I forhold til aktuelle og løbende samarbejder, vil ændringer skulle varsles inden for rimelig, så kunden er gjort opmærksom på, at der foretages ændringer. Hvorimod kunder, der ikke længere får udført arbejde hos Bo-we, vil ikke få varsel om ændringer.

Tilbud og aftale

Tilbud, som er udarbejdet af Bo-we er gældende i 10 dage fra tilbuddets dato. En aftale er først indgået, når Bo-we har modtaget den pågældende kundes accept på skrift – enten på mail eller fysisk. Ordrebekræftelse på tilbuddet/aftalen fremsendes, såfremt kunden ønsker det.

Priser og betaling

Alle vores priser er eksklusiv moms – medmindre andet er angivet i tilbuddet. Bo-we forbeholder sig også retten til at foretage ændringer i time- samt materialepriser for fremtidige arbejdsopgaver.

Bo-we er berettiget til betaling for ekstraarbejde, som kan tilskrives ved følgende:

  1. At det udleverede grundmateriale fra kunden af, har været uegnet eller mangelfuldt.
  2. At kunden ønsker foretagelse af ændringer, efter projektet er påbegyndt.
  3. At kunden ønsker rettelser, der går ud over den korrekturgang, som er inkluderet i prisen.

Overskrides betalingsfristen, som er oplyst på fakturaen fra Bo-we, så forbeholder Bo-we sig retten til at pålægge kunden et såkaldt rykkergebyr eller flere, hvis det skulle være tilfældet, samt inkassoomkostninger. Hos Bo-we er der 10 dage netto, som betalingsfrist efter en ydelse er afsluttet. Desuden forbeholder Bo-we sig retten til at modtage betaling for arbejde, som er leveret – også selvom hele ordren endnu ikke er leveret færdig til den enkelte kunde. Er det leverede materiale ubrugeligt, uden den resterende del af aflevering, så kræves der ingen betaling af kundens side af til Bo-we.

 

A conto afregning

Bo-we forbeholder sig retten til, at betaling sker ved a conto, hvis det pågældende projekt strækker sig over en længere periode. Dette aftales selvfølgelig på forhånd med kunden.

 

Levering og forsinkelse

Er der aftalt et leveringstidspunkt, så vil leveringen af projektet/aftalen finde sted på det aftalte tidspunkt, hvor ydelsen er færdig. Såfremt, at den aftalte tidsplan overskrides betydeligt, så er kunden berettiget til at hæve aftalen med Bo-we. Dette indtræder tidligst ved mere end 30 arbejdsdages afvigelse fra den aftalte tidsfrist. Kunden kan aldrig gøre forsinkelse gældende for services eller delafleveringer, som allerede er blevet leveret. Såfremt, at tidsplanen rykkes grundet forhold, som Bo-we ikke bærer ansvar for – herunder forsinkelser eller manglende levering fra vores underleverandører (hvis underleverandøren er godkendt af kunden), samt hvis der forekommer forsinkelser hos den enkelte kunde – herunder også hvis der er en manglende medvirken fra kundens side af. Det vil sige, at forsinkelser ikke kan medføre, at kunden tillægges misligholdelsesbeføjelser, heraf ophævelsesadgang.

Hvis leveringen bliver forsinket eller forhindret grundet force majeure, kan Bo-we ikke holdes ansvarlig for dette. Skulle der forekomme en begivenhed, hvor Bo-we ikke bærer ansvaret for bevirke, at opfyldelsen af Bo-wes leveringsforpligtelser fordyres, er Bo-we ikke forpligtet til at gennemføre den pågældende aftale.

 

Ejendomsforbehold

Kunden opnår først brugsretten til fysiske eksemplarer af et projekt eller en aftale, når der sker fuld betaling til Bo-we. Samtlige serviceydelser fra Bo-we forbliver vores ejendom, indtil andet er aftalt, samt at fakturaen er betalt. Bo-we forbeholder sig retten til – efter brugsrettens overgang til kunden – at bruge det fremstillede arbejde som reference i Bo-wes egen markedsføring.

Rettigheder

Alle rettigheder til grafisk design, layout, moduler, tekst, billeder samt videoer, der helt eller delvist er fremstillet af Bo-we. Dette er også gældende, hvis materialet er fremstillet ud fra instruks fra kunden og/eller tilpasset til kundens behov og ønsker.

Såfremt, at kunden ønsker ejerskab, eksklusiv licens eller andre former for rettigheder til materialet, så kræves der en særskilt, skriftlig aftale med Bo-we om dette. Den enkelte kunde har kun brugsret i det omfang, som fremgår direkte af parternes aftale.

Kunden har ikke ret til at få udleveret originale, redigerbare filer, der er udarbejdet helt eller delvist af Bo-we på kundens præmis – bestilling – da filerne indeholder dele af Bo-wes ejendom. Bo-we er dog forpligtet til at opbevare filerne i 6 måneder efter projektet er udført. En længere opbevaringstid af filer kan aftales efter ønske, dog kræver dette en skriftlig aftale med Andreas Pedersen, direktør hos Bo-we.

Ansvaret ophører, hvis parterne, altså kunden og Bo-we indgår en særskilt aftale.
Skitser, layout, skabeloner samt lignende, uanset med hvilken teknik disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde, de opbevares, tilhører de Bo-we og må ikke uden Bo-wes godkendelse overlades til tredjemand.

 

Mangler

Bo-we står ikke til ansvar for fejl og mangler, som den enkelte kunde ikke skriftligt har påpeget inden for den aftalte tidsfrist. Viser det sig, at leverandøren har været mangelfuld, er kunden forpligtet til straks at reklamere herover.

Bo-we er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt at det kan ske inden for rimelig tid. Mindre afvigelser fra accepterede tilbud og/eller aftalte specifikationer berettiger ikke kunden til prisnedslag. Kunden accepterer, at der kan forekomme farveforskelle mellem det accepterede format og trykte medie(r) – og disse kan aldrig udgøres som en mangel.

 

Ansvar

Kunden er ansvarlig for lovligheden af deres produkters indhold samt udformning, i både offentlig- og privatretslig henseende. Det understreges dog, at Bo-we ikke af egen drift tager stilling til lovligheden af markedsføringstiltag af nogen art, uanset i hvilket omfang Bo-we har været medvirkende til udformningen heraf.

Bo-we står ikke til ansvar for, samt fører heller ej kontrol med kundens manglende
hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker eller andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder.

Bo-we står heller ikke til ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som for eksempelvis originaler, materialer og lignende, som ikke er Bo-wes. Men, som er blevet overladt til Bo-we af kunden med henblik på opbevaring, herunder opbevaring af arbejde, som Bo-we har udført. Kunden er ansvarlig for at forsikre genstand(e) imod skader og undergang. Bo-we er berettiget til – uden varsel, at destruere ydelser/produkter i Bo-wes besiddelse i tilfælde af mistanke om anstødelighed, ulovligheder eller rettighedskrænkelser. Bo-we forbeholder sig, i denne forbindelse sig retten til at videregive oplysninger om kunden til offentlige myndigheder eller tredjemand.

 

Opsigelse af aftale og/eller samarbejde

Retten til at opsige en aftale eller et igangværende samarbejde, er der bundet 10 dages varsel til. Dette er både gældende for Bo-we, såvel som kunden. Er aftalen eller samarbejdets værdi på mere end 5.000 DKK, så bedes opsigelsen ske med 14 dages varsel.

Kunden forbeholdes retten til at kunne foretage en opsigelse af en aftale eller et samarbejde ud fra ovenstående beskrivelse, jf. varsling, såfremt, at Bo-we ikke overholder den accepterede aftale og/eller samarbejde mellem Bo-we og kunden. Dette kan eksempelvis være forsinkelser eller mangler i det leverede materiale.

Kunden kan også foretage en opsigelse af en indgået aftale, hvis kunden skulle fortryde inden projektets start. Dette skal ske skriftligt 24 timer før det aftalte tidspunkt for arbejdet påbegyndes. Er der inden aftalens påbegyndelse – fra Bo-wes side af – indkøbt materiale i form af skrifttyper, tekst, billeder, video eller andet, så dækker kunden 100% for disse omkostninger, og vil derfor modtage en faktura fra Bo-we med det fulde beløb for omkostningerne heraf.

Bo-we forbeholder sig retten til at modtage betaling for leveret arbejde, selvom det hele endnu ikke er leveret til kunden. Hvis det leverede materiale skulle være ubrugeligt, uden det resterende, som mangler af leveringen, så kræves der naturligvis ikke betaling fra kunden af.

 

Opsigelse af aftale og/eller samarbejde fra Bo-we

Bo-we forbeholder sig retten til at opsige en aftale og/eller et samarbejde, hvis samarbejdet ikke skulle fungerer, eller at kunden ikke overholder aftaler, såsom betalingsfrister, indgåede aftaler og møder, leverance af materiale m.m.

Ved opsigelse af en aftale, så vil alt udført arbejde, samt brugsretten til det, blive leveret fra Bo-we til kunden.

 

Begrænset hæftelse

I tilfælde af forsinkelser, eller mindre mangler ved det udførte arbejde, hæfter Bo-we ikke for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af kundens retsforhold overfor tredjemand.
Bo-we kan aldrig – under nogen omstændigheder – hæfte for et større beløb, end som er betalt for det aftalte arbejde og dets udførelse.

 

Underleverandører

Bo-we er berettiget til at lade arbejde blive delvist eller helt udført hos vore underleverandør(er).
Lovvalg og værneting
Enhver tvist, som måtte forekomme af disse betingelser eller samhandel mellem parterne – Bo-we og kunden – skal anlægges ved retten på Bornholm. Den pågældende tvist skal afgøres efter dansk ret.

 

Tidsfrist for rettelser af leveret arbejde

Ved levering af den færdige ydelse eller projekt, så har kunden 7 dage til at påpege rettelser i ét samlet dokument, som sendes på mail til Bo-we. Ved færdiggørelse af disse rettelser, så betragtes den enkelte ydelse som værende færdig.